Russian soul \\ DECEMBER - VOL3


Photo: Ekaterina Yaltykova @photobyyaltykova

Model: Nadya Chistyakova @nadyachistyakova

Car: Daily Driven Mini @dailydrivenmini