HOPE/LESS \\ APRIL - VOL1


Photo, Prod & Retoucher: Ulya Khaz @zahk.ilu

MUA & Hair: Anastasia Shosheva @ashosheva

Stylist & Art Dir: Ani Voskresenskaya @vos.kresenskaya

Model: Vasily Stepanov @blvstovz

Style assistant: Ivanova Arina @arivuna

Assistants: Maksim Protsenko @maksimus.pro, Maksim Arhipenko @maxime_arrr