Color Block \\ JULY - VOL3Photo: Ilya Novikov @energyjam, Margo Maslennikova @lovi.mig

Models: Danil Medvedev @ghost46_4, Danil Ivashin @iva.h.d,

Andrew Nosov @glawrou, Sofa Chernyshova @sofar89.5