A part of me \\ JUNE - VOL1

Photo & MUA: Karina Romanova @fr.rina.tod

Model: Mikhail Sedakov @saayasav